Läslogg och loggbok

Använd de bilagda läsloggsdokumenten – läslogg- för att dokumentera arbetet med läsförståelsestrategier varje lektion eller någon gång i veckan. Hur ofta du använder läsloggen måste styras av tidsåtgången . Syftet med läsloggen är att befästa hur läsförståelsestrategierna används, men dokumentationen får inte bli ett syfte i sig. Läslogg Stjärnläsaren fungerar utmärkt att använda på alla texter för att ge eleverna ett stöd i hur de ska använda strategierna (använd gärna Stjärnläsaren fakta för poesi). För elever som aldrig arbetat med läsförståelsestrategier rekommenderar vi att samla varje läslogg i en gemensam loggbok för hela klassen eller gruppen. Du kan välja att skriva ut och samla i en pärm/bok eller att spara digitalt. Dokumentationen i läsloggen sker via gemensam skrivning på storbild (OH, SmartBoard el liknande), då alla elever ges möjlighet att vara med och formulera det som ska skrivas. När du känner att eleverna klarar att dokumentera själva kan du välja att skriva ut en läslogg till varje elev. Ge gärna eleverna skrivstöd på tavla/storbild och låt dem skriva av. Sedan kan Du välja att låta eleverna spara sina läsloggar i pärmar, mappar eller skrivhäften. Denna samling av läsloggar kallar vi för loggbok. Som komplement till läsloggarna finns även en självvärderingsmatris för åk 2 och 3, ”Bedömningsmatris för litteratursamtal”, som eleverna kan använda när de läser och diskuterar texter i par och i grupp. Samla även dessa i loggboken. Loggboken blir sedan ett utmärkt verktyg för utvärdering av elevernas utveckling när det gäller att använda de olika läsförståelsestrategierna.

Om ni skriver digitalt i läslogg – kom ihåg att först spara ner den till datorn innan ni börjar skriva!

Läsloggar

Övrigt material