martin

Martin Widmark, barn- och ungdomsförfattare, mellanstadielärare och initiativtagare till projektet En läsande klass, har i egenskap av författare gjort närmare 1000 klassrumsbesök. Projektet har sin upprinnelse i den tydliga skillnad han upplever mellan klasser som avsätter tid till, och jobbar aktivt med, läsförståelse, och de som inte gör det. I ”de läsande klasserna” vågar barnen ställa frågor, dra egna slutsatser av svaren, och komma med följdfrågor. De lyssnar till varandra och toleransen för oliktänkande är hög. Även elevernas studieresultat i de olika ämnena påverkas positivt.

 

Sverige har på ett decennium gått från världsledande till världsmedioker vad gäller läsförståelse. Analyser visar att det är samma elever som går ut nian utan fullständiga betyg som hade svag läsförståelse redan i fjärde klass, och antalet unga vuxna utan fullständig grundskoleutbildning ökar stadigt. En enormt stor del av befolkningen är på väg mot permanent utanförskap utan möjligheter att ta del av den demokratiska processen, med katastrofala följder för vårt samhälle som konsekvens. En läsande klass vill bryta den nedåtgående trenden, och bidra till en förbättrad läsförståelse bland våra barn och unga.

Varför har denna försämring skett?
En bidragande orsak, som bl a den av regeringen tillsatta litteraturutredningen pekar på, är den s k individualisering som skett inom svensk undervisning de senaste åren. Ett större ansvar läggs på eleven och dess föräldrar vilket gör att hemmets förutsättningar i högre grad påverkar elevens studieresultat. Denna individualisering har drabbat läsningen i synnerhet. Väldigt förenklat kan man säga att skolan framgångsrikt lär ut två steg av de fyra steg som läsinlärning består av; avkodning (ABC) och automatisering (Läskondis).

cropped-Bokmärke-en-läsande-klass-pdf-2-1.jpg

Den så viktiga läsförståelsen, som är en förutsättning för det fjärde och sista steget läslust, ägnas ofta inte den tid den skulle behöva. Den forskning som finns på området, och som ligger till grund för de lässtrategier som faktiskt förespråkas i läroplanen, når inte ut i tillräcklig utsträckning till lärarna.

Ämnet engagerar

Den försämrade läsförståelsen och dess konsekvenser är ett brett samhällsproblem som engagerar fler aktörer än skolan. Även förlag, näringsliv, kulturinstitutioner m fl. vill bidra till att stoppa denna utveckling och stötta den hårt arbetande lärarkåren som brottas med en ökande administrativ belastning och knappa resurser. Dessa krafter vill En läsande klass samla!

Hur gör vi?
I vårt land finns en mängd fantastiska pedagoger som framgångsrikt arbetar med ovan nämnda lässtrategier. Projektet En läsande klass vill sprida deras kunskap och erfarenheter. Vi ger ut en bok där en praktisk och tillämpbar studieplan för läsundervisning i åk F – 6 tillhandahålls, skriven av fem pedagoger som idag jobbar aktivt med lässtrategier på sina respektive skolor med goda resultat. Boken gör den forskning som finns inom området lättillgänglig och direkt applicerbar i undervisningen, ett handfast redskap för lärare. Den är redaktionellt bearbetad av läromedelsförlaget Liber. Boken skickades ut kostnadsfritt till samtliga låg- och mellanstadieskolor i landet den 23 april, Världsbokdagen, 2014, men finns även i digital form på www.enlasandeklass.se. I boken hänvisas till ett stort antal övningstexter, skönlitterära och faktatexter. Detta är texter som ett antal förlag och deras upphovsmän ställer upp med kostnadsfritt, och som finns i digital form på projektets hemsida.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att föra upp vikten av läsförståelse än mer på agendan. Det ska tillhandahålla verktyg för att underlätta för lärare att arbeta med läsförståelsestrategier och bidra till bättre läsförståelse hos svenska låg- och mellanstadieelever. Vi vill bidra till att fler elever går ut nionde klass med fullständiga betyg och därmed får bättre förutsättningar att delta i vårt demokratiska samhälle.

En läsande klass drivs som en insamlingsstiftelse och har emottagit stöd från Svenska PostkodLotteriet. Viktiga partners är Läsrörelsen, Junibacken, Liber, Bonnier Carlsen, Rabén & Sjögren, Natur & Kultur, Inläsningstjänst AB m fl. Läs gärna om våra partners här

Några av de glada tillrop som strömmat in till En läsande klass:

”Under många år har jag drivit frågan om aktiv högläsning och olika läsförståelsestrategier i form av utbildning, studiedagar och i handledning kring enskilda elever. Den här satsningen känns verkligen rätt!”

”Jag har läst om projektet ”En läsande klass” och tycker det är fantastisk bra idé att göra det till en landsomfattande kampanj. Jag undrar om man behöver anmäla sin skola till projektet eller är det bara att ta del av informationen på er hemsida?”

”Det är med stor glädje som jag, och mina kollegor på skolan, läser om det som skrivs kring ”En läsande klass”.”

”Om vi på något sätt kan bidra till ”En läsande klass” vore det roligt, likväl som att vi med stort intresse kommer att följa er, dig och Martin Widmark,  i detta arbete.”

”Där är vi nu och jag blev därför så inspirerad av ert projekt. Hör vänligen av er om det finns möjlighet för mig att få delta i era tankar.”

”Vi hoppas att vi kan få vara med att bidra till projektet ”En läsande klass”. Det vore en fantastisk chans för oss att lära oss mer om detta viktiga ämne!

”Jeg ble veldig inspirert av å høre om det som foregår i Sverige da vår eto land nok har den samme problematikk. Jeg vil svært gjerne høre mer og evt kjøpe materiell som dere gir ut”

”Jag läste precis om Ert projekt en läsande klass – det gör mig glad för det här låter toppen!”

”Jag blev intresserad av er kampanj En läsande klass och undrar om man behöver anmäla sig till detta? Jag arbetar mest i en åk 1 men även i en förskoleklass, skulle det kunna passa dem också? Arbetar som speciallärare med inriktning på språk- läs- och skrivundervisning så detta låter mycket spännande!”

”Jag såg ett inslag på TV om projektet ”En läsande klass”. Jag blev inspirerad och hoppas att vår lilla barn- och ungdomsförening kan vara med och göra skillnad lokalt här i Varberg.”

”Framöver kommer jag med glädje följa ert arbete med en läsande klass. Vilket fantastiskt initiativ och det kan inte vara mer rätt i tiden! ”

”Vi fick information om projektet ”En läsande klass”, och hörde om att ni utvecklar bl.a. en handbok samt väljer ut texter som kan användas i klassundervisningen. Det här är precis det som vi också funderat på! Är det möjligt att få ta del av ert material?”

En läsande klass logotyp är skapad av Stina Wirsén